• Imprimeix

Noves condicions

L’objecte d’aquest document és establir les condicions generals d’utilització per part de les persones usuàries dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya.

Aquestes Condicions Generals són aplicables als serveis ferroviaris de rodalies i regionals de competència de la Generalitat de Catalunya en virtut dels Reials Decrets 2034/2009, de 30 de desembre, i 1598/2010, de 26 de novembre.

Aquestes Condicions Generals es dicten de conformitat amb el que estableix la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, la Llei 7/2004, de mesures fiscals i administratives, modificades respectivament per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, i la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, i el Reglament (CE) núm. 1371/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril, sense perjudici de les exempcions a l’aplicació dels seus preceptes previstos a l’Acord GOV/111/2010, d’1 de juny i l’Acord GOV/256/2010, de 14 de desembre, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya.

En l’accés i la sortida dels trens s’han de respectar les normes següents:

1. Només es pot accedir o sortir del tren quan estigui totalment aturat. No s’ha d’intentar accedir ni sortir dels trens en moviment ni tampoc després que les senyals acústiques anunciïn el tancament immediat de les portes.

2. L’entrada i sortida dels trens s’ha de fer sense precipitació però amb la màxima rapidesa.

3. Abans d’entrar, cal esperar que hagin sortit totes les persones usuàries que baixen del tren.

4. Si es produís qualsevol incident en pujar o baixar del tren, les persones usuàries poden accionar l’aparell d’alarma i comunicar-ho al personal de l’empresa operadora.

5. Un cop s’hagi accedit al tren, es poden ocupar els seients buits que hi hagi, cedint, en el seu cas, els seients reservats a persones grans o amb necessitats especials. Les persones usuàries que viatgin dempeus han de fer ús dels agafadors instal·lats a aquest efecte.

1. El títol de transport o bitllet és el document que formalitza el contracte de transport entre l’empresa operadora i la persona usuària.

2. Modalitats de títols de transport:

Segons la seva utilització i d’acord amb les condicions especials establertes per a cadascun d’ells, els títols de transport o bitllets poden ser:

- Servei de rodalia i regional

a) Bitllet senzill: títol de transport vàlid per realitzar un sol viatge. En el cas de serveis regionals, per al tren especificat en el bitllet. Validesa: durant les dues hores següents a la seva expedició*.

*Des de l'1 de gener de 2018 la validesa del bitllet senzill és durant les dues hores següents a la seva validació.

b) Anada i tornada (dos viatges): el preu equival al de dos bitllets senzills i el viatge de tornada podrà fer-se dins de les zones de validesa del títol de transport, no sent necessari que sigui en el sentit invers al d’anada. En el cas de serveis regionals, per al tren especificat en el bitllet. Validesa: viatge d’anada durant les dues hores següents a la seva expedició i, el viatge de tornada, serà vàlid fins la finalització del servei regular del dia següent de la seva emissió.

c) Abonament 10 viatges: Abonament per a deu viatges senzills. Aquest títol de transport no és nominatiu. Pot ser utilitzat per més d’un viatger simultàniament, sempre que tots tinguin el mateix origen-destinació i s’efectuïn tantes cancel·lacions com viatgers s’acollin al mateix. Validesa: vàlid durant noranta dies, des del dia n fins el dia n+89 (ambdues dates estan impreses al títol). El Abonament 10 viatges es podrà adquirir fins deu dies abans a la seva data d’inici de validesa.

d) Abonament Mensual: S’emet de data a data, per a dos viatges diaris (un d’anada i un altre de tornada). Títol nominatiu. Validesa: vàlid durant 30 dies, des del dia n (data d’inici de validesa), fins el dia n+29, ambdues dates estan impreses en el títol de transport. L’Abonament Mensual es podrà adquirir fins deu dies abans a la seva data d’inici de validesa.

e) Abonament Trimestral: S’emet de data a data, per a un nombre de viatges il·limitat. Títol nominatiu. Validesa: vàlid durant 90 dies, des del dia n (data d’inici de validesa), fins el dia n+89, ambdues dates estan impreses en el títol de transport. L’Abonament Trimestral es podrà adquirir fins deu dies abans a la seva data d’inici de validesa.

En el servei de rodalies són totalment vàlids els títols autoritzats per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona, l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Lleida, amb els drets i les obligacions que aquestes autoritats acordin.

Així mateix, l’empresa operadora pot establir títols específics o títols en col·laboració amb altres empreses, els quals seran vàlids una vegada siguin aprovats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

3. La imatge i disseny dels bitllets serà determinat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Els bitllets emesos per l’empresa operadora tenen validesa en la xarxa dels serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya, en les condicions que s’assenyalin.

4. En el títol de transport han de figurar, clarament llegibles, com a mínim, les inscripcions i indicacions següents:

a) Anagrama / logotip de Rodalies i Regionals de Catalunya i l’empresa operadora.

b) CIF de l’empresa operadora.

c) Zones de trajecte o origen i destinació del viatge.

d) Tarifa i preu.

e) Taxa de Seguretat, Assegurança Obligatòria de Viatgers, Assegurança de Responsabilitat Civil i IVA.

f) Nombre de tren, si escau.

g) En els casos de títols nominatius, s’haurà de fer constar el DNI, NIE o passaport de la persona titular del bitllet.

5. Els títols de transport o bitllets es poden adquirir als punts de venda propis de l’empresa operadora (taquilles o màquines de venda automàtica), en els punts de venda aliens que aquesta autoritzi i, excepcionalment, en ruta. Els títols de transport s’expedeixen mitjançant els sistemes que l’empresa autoritzi. En tot cas s’hauran de respectar les prescripcions del codi de consum de Catalunya en la relació amb els viatgers.

6. En els punts de venda propis de l’empresa operadora i concertats, es podrà expedir bitllets anticipadament a la sortida del tren, segons el que es determini comercialment per a cada tren i producte.

Els títols de transport seran vàlids per a les dates i trajectes i, si s’escau, per al període de temps i tren que s’indiqui.

La formalització dels bitllets per una data o període determinat i / o per a un tren concret es realitzarà en el moment de la seva expedició o, en tot cas, abans de pujar al tren.

Els viatgers que pugin al tren en punts on la formalització del seu bitllet no sigui possible, ho haurà de sol·licitar al personal d’intervenció en ruta o, en el seu defecte, a la sortida sol·licitant-la al personal de l’estació de destinació.

La presentació simultània o consecutiva de més d’un títol de transport no és vàlida per fer un mateix viatge a un preu més reduït a menys que el viatger/era aboni la diferència respecte del preu del total del trajecte.

Qualsevol títol de transport adquirit abans d’una revisió de tarifes és vàlid per a la seva data o període d’utilització sense que el viatger/era hagi d’abonar cap quantitat.

7. L’acumulació de descomptes per obtenir un títol de transport només s’admet en els termes establerts en les tarifes corresponents.

8. Els bitllets, abonaments i targetes o carnets no són vàlids si presenten deterioraments, esmenes o raspadures.

9. Els bitllets emesos es poden anul·lar en les condicions que es recullen a continuació, segons la naturalesa del títol.

En el cas de títols de transport multiviatge o abonament, l’anul·lació a petició de la persona usuària, amb caràcter general, s’ha de fer abans que comenci el període de validesa del títol de transport o, en el cas dels multiviatges, abans de la seva primera formalització.

Els títols de transport Senzill i el de Dos Viatges s’han d’anul·lar a l’estació d’origen abans que passin dues hores des de la seva adquisició i, en el cas dels serveis regionals, com a màxim fins a cinc minuts abans de l’hora de sortida del tren de l’estació d’origen del bitllet del qual es demana l’anul·lació.

Quan s’anul·la un títol de transport s’ha de deduir, amb caràcter general, un 15% de l’import del títol anul·lat en concepte de despeses d’anul·lació.

10. Tots els títols de transport s’han d’expedir d’acord amb els preus en vigor el dia de la seva emissió. Els preus dels diferents títols de transport dels serveis de transport de Rodalies i Regionals de Catalunya han d’estar a la disposició de les persones usuàries a les estacions i a la pàgina web de l’empresa operadora.

11. S’han d’aplicar els descomptes establerts en la legislació vigent sobre famílies nombroses, monoparentals i la resta de descomptes existents: targeta daurada en els serveis de rodalies i regionals i l’abonament estudiant i carnet jove per als serveis regionals. En aquests casos, les persones usuàries han d’acreditar la seva condició de beneficiari mitjançant els documents oficials expedits per l’Administració competent.

 

Les condicions de tots els títols de transport estan publicades a l'apartat "Tarifes" d'aquest web. Els preus de trajectes concrets apareixen al cercador d'horaris i preus. Pel servei de rodalia de Barcelona hi ha dos mapas tarifaris, segons els títols siguin propis de Renfe o d'ATM.

1. Abans d’accedir al recinte interior i viatjar amb els serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya, cal adquirir un títol o bitllet de transport adequat per al trajecte. Les persones menors de quatre anys que no ocupen plaça no requereixen de títol de transport i viatgen de forma gratuïta. Aquestes persones en tot cas queden cobertes pel SOV i el SRC.

2. El títol de transport s’ha de validar de forma immediata en les validadores ubicades a les estacions. En els casos de títols de transport que formin part d’un sistema tarifari integrat, també caldrà validar novament el títol de transport en cada transbordament o enllaç que es faci.

3. Les persones usuàries han de conservar el títol de transport fins a la sortida de l’estació de destinació i per validar a la sortida de les estacions que disposin de validadores de sortida, així com per exhibir-lo quan el personal d’intervenció de l’empresa operadora o els agents autoritzats per aquesta l’hi sol·licitin. És responsabilitat de les persones usuàries mantenir en bon estat el títol de transport.

4. Amb un sol títol de transport pot viatjar més d’una persona, sempre que el títol no sigui personal, que el nombre de validacions fetes equivalgui al nombre de persones usuàries i que aquestes facin el mateix trajecte.

5. Es considera que una persona usuària fa un ús indegut del servei de Rodalies i Regionals de Catalunya quan es troba en algun dels supòsits següents:

a) Viatja sense bitllet o amb un títol de transport no validat.

b) Viatja amb un títol de transport que no és vàlid per a les característiques del trajecte o per a la persona usuària. No es considera vàlid un títol de transport personalitzat si no va acompanyat amb el DNI, o un altre document oficial identificador que acrediti que el títol correspon a la persona usuària.

c) Viatja amb un títol de transport integrat validat a l’inici del desplaçament però no validat en el transbordament.

d) Utilitza un bitllet o un títol de transport manipulat o falsificat.

e) Utilitza un bitllet o un títol de transport caducat, esgotat o defectuós.

f) Utilitza un títol de transport fora de la zona de validesa.

6. La persona usuària a bord sense títol de transport, que hagi accedit al tren en una estació sense possibilitat de venda de títols de transport, ha de regularitzar la seva situació davant l’agent d’Intervenció en ruta o qualsevol altre agent que l’empresa operadora hagi autoritzat. En aquest supòsit, l’agent ha de donar a la persona usuària el justificant del pagament efectuat.

El control d’accés als trens es fa de manera automàtica a les estacions que disposen de sistema de control d’accessos, que el viatger/era té l’obligació d’utilitzar. S’entén que una persona usuària ha iniciat el viatge una vegada ha traspassat el control d’accessos esmentat.

7. En cas que la persona usuària viatgi sense bitllet, amb un títol de transport no validat o amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o de l’usuari o usuària, s’han d’adoptar les mesures següents:

a) El personal de l’empresa operadora ha de requerir a la persona usuària l’abonament de l’import de la percepció mínima establerta legalment. A aquest efecte, el personal d’intervenció de l’empresa operadora ha d’expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest import s’ha d’abonar en un termini de trenta dies a comptar des de la intervenció del personal de l’empresa operadora. Si la percepció mínima és abonada de manera immediata, en el moment en que s’emet el títol corresponent o en un termini de dos dies hàbils des de la seva emissió, l’import es redueix en un 50%.

En el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona per viatjar amb un títol de transport de tarifació social, un títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals sense el carnet que acrediti el dret a obtenir-lo, la percepció mínima es deixarà sense efecte si la persona aporta la documentació acreditativa corresponent en un termini de 48 hores.

En el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona menor d’edat, l’empresa operadora ha de notificar-ho formalment als seus tutors legals, i ha d'atorgar-los la possibilitat d’abonar-ne l’import amb la bonificació del 50% en un termini de trenta dies.

b) En cas que la persona usuària no efectuï el pagament immediat de la percepció mínima, el personal d’intervenció de l’empresa operadora ha de sol·licitar que s’identifiqui amb la finalitat de gestionar el cobrament. En cas que no s’efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l’Administració titular del servei ha de tramitar el procediment sancionador corresponent, sempre que l’actuació de la persona usuària constitueixi una infracció administrativa d’acord amb la normativa de transport aplicable.

c) En cas que la persona usuària es negui a abonar la percepció mínima o a identificar-se adequadament, el personal d’intervenció de l’empresa operadora pot sol·licitar l’auxili del personal de seguretat o dels agents de l’ordre públic perquè l’identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir-li que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.

d) En cas que, amb la identificació prèvia de la persona usuària, es comprovi que es tracta d’un títol de transport que no és vàlid a causa de les seves característiques, o quan la persona es negui a identificar-se i, per tant, no s’hagi pogut comprovar aquest aspecte, el personal d’intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo a l’Oficina d’Atenció al Client de Barcelona-Plaça Catalunya perquè la persona titular, amb l’acreditació prèvia, pugui retirar-lo.

8. En cas que una persona viatgi amb un títol de transport integrat validat a l’inici del desplaçament però no validat en el transbordament, a requeriment del personal d’intervenció de l’empresa operadora la persona usuària està obligada a l’abonament d’una percepció equivalent al preu del bitllet senzill d’una zona tarifària.

9. En cas que s’utilitzi un bitllet o un títol de transport que presenti indicis d’haver estat manipulat o falsificat, el personal d’intervenció de l’empresa operadora ha de retenir el bitllet o títol de transport, i ha de requerir la persona usuària que s’identifiqui per cursar la denúncia corresponent; posteriorment, s’ha d’indicar a la persona usuària que abandoni el vehicle o les instal·lacions del servei. Si la persona usuària es nega a identificar-se, el personal de l’empresa operadora ha de sol·licitar l’auxili del personal de seguretat o dels agents de l’ordre públic perquè s’identifiqui, sens perjudici de la facultat de requerir-li a la persona usuària que abandoni el medi de transport o les instal·lacions.

10. D’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, el personal d’intervenció de l’empresa operadora té, en els actes de servei i en els motivats per aquest, la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, especialment la de vigilar que les persones usuàries i tercers en general compleixin les regles que estableixen les lleis i els reglaments. Aquests empleats tenen la consideració d’agents de l’autoritat als efectes de l’exigència, si escau, de la responsabilitat corresponent als que ofereixin resistència o cometin atemptat o desacatament d’obra o de paraula contra ells.

Les empreses han d’estar en condicions de poder atendre als viatgers quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

 

Actualment l'import de la percepció mínima és de 100 €. El pagament immediat en efectiu o en un termini de dos dias hàbils des de la seva emissió té una bonificació del 50%.

1. En el moment d'adquirir el títol de transport, la persona usuària ha de comprovar si el títol i el preu corresponen amb el que ha sol·licitat. En cas de tractar-se d'un títol expedit per una màquina automàtica, si la persona usuària considera que hi ha hagut un error en el preu o en el canvi retornat per la màquina, o no estigués conforme amb l'operació efectuada, ho ha de fer saber al personal de l'empresa operadora, que farà les comprovacions pertinents i actuarà d'acord amb el resultat obtingut. Aquest personal ha d'estar en condicions de poder atendre a la persona usuària en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

2. La persona usuària que adquireixi un títol de transport després de ser informat de l'existència d'alguna suspensió o incidència en el servei no té dret a intercanviar el títol de transport per aquestes circumstàncies.

3. Les persones usuàries han de conservar els títols de transport en bon estat mentre siguin vàlids. Un títol de transport espatllat no dóna dret a cap tipus de devolució o reclamació, i així ha de constar en els títols de transport.

No es consideren títols vàlids aquells que hagin sofert alguna alteració o manipulació.

Les persones usuàries dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya tenen, entre d’altres, els drets següents:

1. Ser informat de les característiques de prestació, del funcionament dels serveis de transport, de les seves incidències i dels diversos títols de transport que poden triar segons les tarifes vigents i les condicions d’utilització establertes. L’empresa operadora ha d’instal·lar en les estacions de la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya els elements informatius que l’Administració corresponent determini per a una millor informació de les persones usuàries.

La informació ha de ser accessible, és a dir, transmesa pels mitjans més adequats per assegurar la percepció i comprensió correcta per part de les persones amb discapacitat sensorial.

Les persones usuàries en les seves relacions amb l’empresa operadora tenen dret a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. En aquest sentit, el personal que es relacioni directament amb el públic ha de tenir un coneixement suficient de la llengua per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.

La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries han d’estar redactats, almenys, en català. Així mateix, la informació i comunicació donada per megafonia s’haurà de fer en primer lloc en català.

2. Ser transportat amb un títol de transport vàlid amb l’equipatge que portin, sempre que no suposin molèsties o perill per a les altres persones usuàries i que respectin allò establert en aquestes Condicions Generals. No seran admesos objectes i/o paquets que superin els 20 kg de pes o tinguin unes dimensions superiors a 70x50x25 cm.

Es considera equipatge els embalums de mà que continguin peces i objectes d’ús personal o professional pertanyents a la persona usuària, la naturalesa no contravingui les disposicions de seguretat establertes en les lleis i els reglaments i no representi perill o molèsties per a les altres persones usuàries.

L’empresa operadora no es fa responsable de cap incidència, robatori, pèrdua o dany que l’equipatge pugui sofrir per causa del seu contingut o la seva deficient col·locació, tret que li fossin imputables.

En els serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya no s’admet la facturació d’equipatge.

3. Ser indemnitzat en el cas d’incidència o suspensió del servei d’acord amb el que preveu la condició 13 d’aquest document.

4. Ser tractats correctament pel personal de l’empresa operadora i ser atès en les peticions d’ajuda i informació que els sol·licitin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

5. Formular les reclamacions que considerin convenients en relació amb la prestació del servei, mitjançant els fulls de reclamació disponibles en les estacions o mitjançant la web de l’empresa operadora o el telèfon d’atenció al client, orientant i assessorant a les persones usuàries sobre la gestió de reclamacions i queixes, utilitzant lliurement qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

6. Ser informat per mitjans ràpids i eficaços, com els sistemes de comunicació electrònica, dels procediments establerts per resoldre les controvèrsies que puguin sorgir amb relació al compliment del contracte de transport davant les juntes arbitrals de transports o la jurisdicció ordinària, utilitzant lliurement qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

7. Rebre de l’empresa operadora la resposta a les reclamacions o queixes formulades, relatives a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afecten el funcionament normal de les relacions de consum vinculades a la prestació dels serveis i donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes en el temps més breu possible i en qualsevol cas com a màxim en un període d’un mes des de la presentació. Els documents s’han de redactar en la llengua oficial que esculli el reclamant. Si aquesta no s’especifica, es redactaran en català.

8. Disposar de seients d’ús preferent degudament senyalitzats en el cas de persones amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i altres col·lectius que determini l’empresa operadora.

9. Disposar d’accessos als trens degudament senyalitzats i d’espai a l’interior del tren amb elements de seguretat en el cas de persones amb mobilitat reduïda.

10. Anar acompanyats gratuïtament de gossos pigall en el cas de persones invidents.

11. Transportar bicicletes. Es permet el transport gratuït de bicicletes a totes les línies i sense limitacions horàries sempre que l’ocupació ho permeti. Excepcionalment, el personal de l’empresa operadora pot no autoritzar l’accés amb bicicleta als trens amb una ocupació alta de viatgers.

Les bicicletes plegables es consideren equipatge de mà; per tant, es poden portar sempre que no ocasionin molèsties a la resta de passatgers o desperfectes al propi material ferroviari.

La informació corresponent a aquestes circumstàncies ha d’estar a disposició de les persones usuàries en els trens i a les estacions, en un lloc que resulti visible per al públic usuari, i a la seva pàgina web.

La càrrega, descàrrega i custòdia de les bicicletes les han d’efectuar les persones usuàries. L’empresa operadora no és responsable dels desperfectes que puguin patir durant el viatge.

La persona usuària que porti una bicicleta ha de mantenir en tot moment la cura necessària per garantir la seguretat i comoditat de les altres persones usuàries i és responsable dels danys que es puguin produir al tren o a tercers.

 

12. Transportar petits animals domèstics, gratuïtament en el servei de rodalies i previ abonament del 25% de la tarifa base en el servei de regionals, sota la custòdia de la persona usuària que els porti, si no s’oposen les altres persones usuàries o es produeixen molèsties a aquestes, i serà responsable la persona usuària que els porti  dels danys que els animals poguessin ocasionar, sempre que l’ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició. Els gossos han de portar morrió i cadena i han d’estar subjectats amb una corretja des del moment en que s’accedeixi a les dependències ferroviàries. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la normativa vigent, no podran estar a càrrec de menors de 16 anys. La persona que els porti haurà de dur la llicència i certificació acreditativa d’inscripció al registre municipal, i la corretja haurà de ser de menys de dos metres i no extensible. En qualsevol cas només s’admetrà un animal per persona usuària.

 

Els gossos pigall poden viatjar gratuïtament (punt 10 de la condició 7)

1. Les persones usuàries han de respectar les obligacions següents:

a) Anar proveïts del títol de transport que correspongui, validat correctament, conservar-lo mentre estiguin en les instal·lacions del servei, fins a la sortida de l’estació de destinació i per validar-lo a la sortida de les estacions que disposin de validadores de sortida, mostrar-lo i posar-lo a disposició del personal acreditat de l’empresa operadora quan els hi sigui sol·licitat.

b) Atendre les indicacions que formuli el personal de l’empresa operadora per a una correcta prestació del servei, així com a les indicacions de cartells i elements col·locats a la vista o a les indicacions emeses per megafonia.

c) Mantenir un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones usuàries i amb el personal de l’empresa operadora i evitar qualsevol acció que pugui implicar un deteriorament o menyscapte dels vehicles o de les instal·lacions. Especialment, no portar en marxa cap tipus d’aparells de reproducció de so, llevat que el so s’emeti únicament per altaveus d’ús individual, sempre que el volum sigui l’adequat i no ocasioni molèsties a la resta de viatgers.

d) Cedir els espais i seients destinats a les persones usuàries esmentades en el punt 8 de la condició 7 d’aquestes condicions generals.

e) Respectar les mesures i els controls que en matèria de protecció civil i seguretat puguin ser establerts.

2. No està permès a les persones usuàries:

a) Fumar als trens i instal·lacions ferroviàries.

b) Consumir begudes alcohòliques en l’interior dels trens o a les andanes.

c) Embrutar o abandonar residus o altres matèries dins dels trens.

d) Posar els peus als seients

e) Impedir l’obertura o el tancament de les portes d’accés als trens o forçar els mecanismes, ja siguin els torns de les estacions o les portes del vehicle, o les que siguin d’ús exclusiu del personal de l’empresa operadora.

f) Intentar entrar o sortir del tren després que hagi sonat el senyal acústic que avisa del tancament de les portes o quan el tren hagi iniciat la marxa.

g) Utilitzar sense causa justificada qualsevol dels sistemes de parada d’emergència dels trens, les escales mecàniques i els ascensors o utilitzar aquests elements de manera indeguda.

h) Desplaçar o romandre en llocs diferents dels destinats per a les persones usuàries o en condicions inadequades per la perillositat que comporta per a la seguretat personal i de tot el passatge. Aquesta prohibició inclou:

- Pujar sobre l’estrep o qualsevol altre element exterior del tren i intentar sostenir-se amb el tren aturat o en marxa.

- Entrar a les cabines de conducció dels trens.

- Transitar per la zona de les vies fora dels llocs autoritzats.

- Entrar en els túnels per les vies d’accés als trens.

- Treure el cap a l’exterior per les finestres dels trens.

i) Romandre a les instal·lacions ferroviàries fora de l’horari d’obertura.

j) Entrar a llocs on hi hagi el material de tracció o accedir a les dependències i les instal·lacions reservades a les persones autoritzades sense estar autoritzat.

k) Realitzar accions que impliquin un deteriorament o maltractament del material dels trens o les instal·lacions.

l) Manipular, deteriorar o destruir qualsevol element del servei directament relacionat amb la circulació normal i segura dels trens

m) Manipular, deteriorar o destruir de manera directa o indirecta qualsevol obra o instal·lació fixa o mòbil o qualsevol element funcional del servei.

n) Llançar o dipositar objectes de qualsevol naturalesa a la via, al seu voltant o en les instal·lacions.

o) Amb excepció d’allò disposat a la condició 7.12, no està permès viatjar amb animals, excepte amb aquells animals domèstics que puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats perquè no puguin embrutar o incomodar a les persones usuàries. És obligació de les persones usuàries vigilar els animals que duguin.

p) Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als viatgers, o si tenen un volum superior al previst en l’apartat 7.2.

q) Dur a terme qualsevol actuació que pugui molestar a les persones usuàries, alterar l’ordre públic o pertorbar els serveis. Mantenir un comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física, per a la de les altres persones usuàries i per a la del personal de l’empresa operadora.

r) Distribuir publicitat, enganxar cartells, demanar almoina, organitzar rifes o jocs d’atzar i vendre béns o serveis en els trens, en les estacions o dins de les instal·lacions tret que es disposi de l’autorització expressa de l’empresa operadora.

s) Obstruir l’actuació del personal de l’empresa operadora en l’exercici de les seves funcions.

1. En aplicació del que disposen els articles 38 i 60 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, el personal d’intervenció i inspecció de l’empresa operadora dels serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya queda expressament autoritzat per realitzar la funció d’inspecció en relació a:

a) L’ús correcte dels serveis ferroviaris per part de les persones usuàries.

b) El control del compliment de les obligacions que tendeixin a evitar tota mena de dany, deteriorament dels trens, instal·lacions, risc o perill per a les persones.

c) La vigilància immediata de l’observança, per les persones usuàries i per tercers en general, de les normes que estableixen les lleis i els reglaments.

2. En l’exercici de les funcions d’inspecció, el personal d’inspecció i intervenció de l’empresa operadora pot sol·licitar de les persones usuàries o tercers infractors que s’identifiquin amb la finalitat de tramitar els oportuns expedients administratius sancionadors, i si es neguessin a identificar-se podran sol·licitar el auxili i suport dels serveis de vigilància i dels agents de l’ordre públic perquè els identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir a la persona usuària que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.

El personal d’inspecció i intervenció que es relacioni directament amb el públic ha de tenir un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en aquesta llengua.

 

1. Les persones menors de vuit anys han de viatjar sempre acompanyades. Es permet viatjar sense acompanyant a les persones d’entre vuit i dotze anys si van proveïdes d’una autorització dels pares o tutor legal.

2. A les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda que requereixin un tractament de transport especial o diferenciat, se’ls ha de facilitar, en la mesura del possible, tots els mitjans disponibles per al seu adequat transport o mobilitat a les instal·lacions i trens de l’empresa operadora en els quals sigui possible la prestació d’aquest servei.

 

1. L’empresa operadora ha de comunicar de manera anticipada els canvis de freqüència de pas dels trens de les diferents línies, de la modificació dels horaris o incidències que puguin afectar la prestació normal dels serveis. L’empresa ha d’utilitzar, almenys, el català en les comunicacions per megafonia.

2. Si s’utilitza el títol de transport Multiviatge o Abonament un cop s’hagi produït el canvi d’horaris, s’entén que la persona usuària l’ha acceptat amb caràcter general.

3. En aquells casos en què el canvi d’horaris es produeixi quan la persona usuària no hagi conclòs el consum total del seu títol Multiviatge o Abonament, i no hi hagi utilitzat el títol de transport amb posterioritat al canvi d’horaris, pot sol·licitar el reintegrament dels dies restants d’acord amb el previst a la condició 13.1.

 

1. L’empresa operadora està obligada a efectuar el transport contractat en les condicions recollides en el títol de transport i en aquestes condicions generals, amb l’excepció dels casos de força major.

2. L’empresa operadora ha de tenir a disposició de les persones usuàries un llibre o fulls de reclamacions, que s’ajusti al model establert pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per poder formular les reclamacions o queixes sobre qualsevol assumpte que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.

S’ha d’informar del lloc on les persones poden tramitar les queixes o reclamacions davant l’empresa o prestadora del servei i el procediment per fer-ho. La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix han d’estar redactats, almenys, en català.

Els viatgers poden expressar-se i utilitzar lliurement qualsevol de les dues llengües oficials.

3. La persona usuària que es consideri lesionada en el seu dret pot exposar les queixes en l’esmentat llibre o en els fulls de reclamacions o utilitzant com a mitjà de comunicació el correu ordinari, els telèfons, o mitjançant Internet d’acord amb allò establert a l’efecte, o document o carta dirigida a qualsevol oficina de l’empresa operadora.

4. El termini de presentació de la reclamació és d’un mes a partir de la data en què es té coneixement del fet que la va motivar.

5. Sens perjudici de la utilització del llibre o dels fulls de reclamacions, la persona usuària pot reclamar els danys i perjudicis que li ocasioni l’empresa operadora, per via judicial o, si s’escau, davant la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.

6. Els documents de resposta de les reclamacions s’han de redactar en la llengua oficial que esculli el reclamant.

 

Les reclamacions dirigides a Rodalies de Catalunya es poden realitzar a través del Llibre de Reclamacions a disposició dels viatgers a totes les estacions amb personal, del web www.rodaliesdecatalunya.cat o el telèfon d'Atenció al Client 900.41.00.41.

Excepte per causa de força major, la persona usuària afectada per la cancel·lació, la interrupció o el retard en el viatge té dret a percebre la indemnització corresponent, sens perjudici del tractament donat als títols integrats a aquest respecte.

1. Cancel·lació del Servei de Transport

S’entén per cancel·lació del viatge, sempre que no concorrin causes de força major, la impossibilitat de l’empresa operadora per iniciar-lo en les condicions que s’estableixen en el títol de transport, a causa de la supressió de trens durant, almenys, una hora .

En cas de cancel·lació del servei la persona usuària pot optar per:

a) La resolució del contracte de transport. En aquest cas, en el servei de rodalies i regionals es percebrà l’import íntegre quan es tracti d’un títol de transport senzill o de dos viatges; es retornarà l’import íntegre quan no s’hagi iniciat el viatge d’anada. En el cas que s’hagi iniciat el viatge d’anada i la cancel·lació del servei afecti al viatge de tornada, es reintegrarà la meitat de l’import del títol de dos viatges. Si es tracta de títols de transport Multiviatge o Abonament, quan es comprovi que no s’ha realitzat el viatge, l’import a percebre per la persona usuària s’ha de calcular dividint el preu per:

10, en el cas del Bonotren.

50, en el cas de l’Abonament Mensual.

150, en el cas de l’Abonament Trimestral.

b) L’habilitació d’un títol de transport quan hi ha la possibilitat de realitzar el viatge.

c) La realització del viatge amb altres mitjans de transport que l’empresa operadora habiliti.

2. Interrupció del Viatge.

S’entén per interrupció del viatge, sempre que no concorrin causes de força major, la paralització d’aquest mentre s’està desenvolupant.

En cas d’interrupció del viatge un cop s’ha iniciat, l’empresa operadora està obligada a proporcionar a la persona usuària, com més aviat millor, el transport en un tren o en un altre mitjà, en condicions equivalents a les pactades.

L’usuari també pot renunciar a continuar el viatge, amb la qual cosa es procedirà a indemnitzar en les mateixes condicions que en l’apartat 1 a).

3. Compensacions per retard del tren

a) L’usuari podrà optar per acollir-se a l’abonament d’una indemnització pecuniària o al sistema de Devolució Xpress, en les condicions que es detallen a continuació:

Excepte per causa de força major, en cas d’optar per la indemnització pecuniària, l’usuari tindrà dret a l’equivalent al cinquanta per cent del preu del viatge, segons el títol de transport utilitzat, sempre i quan el retard del tren sigui superior a trenta minuts.

Quan el retard superi una hora, la indemnització pecuniària serà l’equivalent al total del preu del títol de transport utilitzat.

b) En els casos de títols de transport Multiviatge o Abonament, l’import a computar a efectes de la indemnització esmentada en l’anterior apartat ha de ser el corresponent a la cancel·lació i s’ha de computar de la manera especificada en l’apartat 1 a).

c) Els viatgers dels serveis de rodalies i regionals de competència de la Generalitat de Catalunya podran optar per percebre un títol de transport Devolució Xpress de la mateixa categoria del tren del viatge afectat per un retard superior a 15 minuts en arribar a destí, sempre que aquest retard sigui imputable a l’explotació pròpia del ferrocarril.

d) El sistema de Devolució Xpress resta sotmès a les següents prescripcions:

- El client ha de presentar el seu bitllet cancel·lat o abonament vàlid.

- No s’aplica en el cas de retards que estiguin motivats per modificacions d’horaris, a causa de les necessitats de l’explotació ferroviària (obres, etc.), sempre que hagin estat anunciades amb la suficient antelació.

- No és d’aplicació en les causes de força major alienes a l’explotació ferroviària:

 • Catàstrofes naturals, condicions meteorològiques molt adverses o excepcionals i incendis amb origen extern a les instal·lacions o infraestructura, però que condicionen l’explotació ferroviària.
 • Vagues o aturades laborals, excloent-ne els serveis mínims.
 • Amenaces terroristes, sabotatges a vehicles o instal·lacions i manifestacions o problemes d’ordre públic.
 • Interrupció del servei per ordre judicial, governativa o policial.
 • Intercepció de la via per persones, animals, vehicles o coses.
 • Evacuació o atenció de persones malaltes.
 • Accionament injustificat d’aparells d’alarma per una persona no autoritzada.

- Es facilitarà a l’usuari un títol de transport Devolució Xpress vàlid per al servei de rodalies (títol propi de Renfe o integrat ATM) o per als serveis regionals.

 • Permet fer un viatge per al mateix recorregut i, en el cas dels serveis regionals, categoria del tren, del viatge afectat per retards.
 • Termini d’utilització: 30 dies naturals.

La utilització de la Devolució Xpress requereix de validació prèvia a l’accés al tren. L’omissió d’aquest requisit donarà lloc a la consideració de viatger desproveït de bitllet.

e) Exclusivament en el cas del servei de Regionals, el bitllet Devolució Xpress només tindrà validesa si va acompanyat del bitllet objecte de la indemnització. Tots dos es complementen a través del nombre del document.

L’omissió d’aquest requisit donarà lloc a la consideració de viatger desproveït de bitllet.

f) La devolució Xpress es sol·licitarà en els següents termes:

- Servei de rodalia de Barcelona:

L’usuari podrà fer la sol·licitud immediatament després de l’arribada del tren a l’estació on el client finalitzi el viatge.

L’estació comprovarà que es compleixen les condicions d’aplicació.

Dintre del termini màxim de 24 hores després de l’arribada del tren a l’estació on el client finalitzi el viatge i en els casos d’estacions sense personal, la sol·licitud també es podrà realitzar per correu postal o web, a les adreces de l’empresa operadora que seran degudament comunicades en els elements informatius de les estacions i trens. És imprescindible adjuntar a aquesta petició una còpia per les dues cares del bitllet utilitzat

- Serveis regionals, servei de rodalia del Camp de Tarragona, servei de rodalia de Girona i servei de rodalia de Lleida:

Sol·licitud en qualsevol de les principals estacions de la xarxa de serveis regionals, servei de rodalia del Camp de Tarragona, servei de rodalia de Girona i servei de rodalia de Lleida

L’estació comprovarà que es compleixen les condicions d’aplicació.

Termini de sol·licitud: des de les dotze hores del primer dia hàbil (dilluns a divendres) següent a la data en què es produeix el retard i fins a quinze dies naturals a comptar des del dia del retard, aquest inclòs.

En els casos d’estacions sense personal, la sol·licitud es podrà realitzar per correu postal o web, a les adreces de l’empresa operadora que seran degudament comunicades en els elements informatius de les estacions i trens.

En tots els casos: no és d’aplicació en els bitllets formalitzats en ruta, amb o sense sanció, amb origen en una estació que disposi de venda de bitllets.

g) La devolució Xpress no és acumulable a les indemnitzacions previstes en aquesta clàusula i no representa mai el retorn efectiu de l’import satisfet pel viatger.

h) La devolució Xpress s’aplica de la mateixa manera a qualsevol títol de transport, sigui senzill o multiviatge, integrat en el sistema tarifari de les diferents autoritats de transport metropolità o en l’exclusiu de Renfe Rodalies.

4. Supòsits especials

Sens perjudici del previst als apartats anteriors, quan hi hagi una cancel·lació o interrupció del servei contractat per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, s’ha d’habilitar un títol de transport per a un altre tren o un altre mitjà de transport amb les mateixes condicions de servei.

 

A partir del 12/9/2016 els usuaris de la línia R16 (Barcelona-Tarragona-Tortosa) podran optar a la Devolució Exprés del seu bitllet a partir de retards superiors a 7 minuts, en comptes dels 15 minuts habituals. La mesura es perllongarà mentre es mantinguin els horaris provisionals de la línia R16, implantats el passat 5 d’agost de 2016.

 

A partir del 12/11/2016 els usuaris de la línia R15 (Barcelona-Reus-Riba-roja d'Ebre) podran optar a la Devolució Exprés del seu bitllet a partir de retards superiors a 7 minuts, en comptes dels 15 minuts habituals. La mesura es perllongarà mentre es mantinguin els horaris provisionals de la línia R15, implantats el 12 de novembre de 2016.

En els serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya només s’admeten persones usuàries que portin armes si es compleixen els requisits següents:

 • Que es tracti, en tot cas, d’armes reglamentàries, segons la definició legal.
 • Que vagin desmuntades o dins de les seves caixes o fundes.
 • Que vagin acompanyades de les corresponents guies, llicències o altra documentació exigida legalment.
 • Quan es tracti de personal de les Forces Armades, Cossos i Forces de Seguretat o de treballadors d’empreses de seguretat que realitzin funcions de custòdia o vigilància, només cal que exhibeixin la guia de pertinença i la Targeta d’Identificació Militar, o, si s’escau , el carnet professional.

Les persones usuàries que portin armes han d’actuar en tot moment amb la diligència i precaució necessàries i comportar-se de manera que no causin perill, alarma, danys o molèsties a les altres persones usuàries o als seus béns.

Tots els clients amb bitllets vàlids per al servei de rodalies poden utilitzar els aparcaments associats a les estacions gestionades per l’empresa operadora, d’acord amb les condicions i amb l’abonament dels preus establerts per les tarifes en vigor el dia de la utilització, i que estan recollits en el quadre de preus oficials que s’exposen en els corresponents taulers d’anuncis.

La senyalització i cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis a les persones usuàries han de ser redactats, almenys, en català.

L’incompliment de les prohibicions i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals pot constituir una infracció sancionable d’acord amb el que disposa la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, sens perjudici de la responsabilitat civil i penal que pugui derivar d’aquestes infraccions.

Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades s’han de tramitar d’acord amb el que disposa l’article 70 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Les infraccions i les sancions prescriuen d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei esmentada.

L’empresa operadora té l’obligació de col·locar la totalitat o un extracte d’aquestes Condicions Generals en els trens i a les estacions, en un lloc que resulti visible per al públic usuari, i a la seva pàgina web i han de ser redactats almenys en català.

Data d'actualització:  11.09.2016