• Imprimeix

El transport de viatgers i mercaderies de Renfe evita l’emissió d’1,8 milions de tones de diòxid de carboni

• En hora punta, la circulació de cada tren de rodalia de Barcelona evita la presència de més de 600 cotxes a la carretera

30/11/2018 14:11
^*

L’activitat del transport de Renfe el 2017 va estalviar a la societat de 1.751 milions d’euros si s’avalua en termes econòmics l’impacte sobre el canvi climàtic, la contaminació i la taxa d’accidents de trànsit que haurien generat realitzar aquest transport per altres mitjans alternatius. Aquest supòsit, a més hauria conduït a un augment de les emissions de CO2 (gas de l’efecte hivernacle) per transport a Espanya d'1,8 milions de tones i un increment en el consum energètic de més d'1,1 milions de tones equivalents de petroli (Teps).

 

Rodalies: aliança natural amb la mobilitat urbana

En ple debat sobre la mobilitat i els seus efectes, i especialment sobre el dret a la salut dels ciutadans de les àrees metropolitanes dominades per la contaminació local generada pel motor de combustió. Renfe ha prestat especial atenció a l’estalvi per costos externs aportat pels citats serveis de proximitat. Sense els serveis de rodalia a Barcelona i a Madrid, la qualitat de vida a ambdues ciutats minvaria destacadament.

 

Catalunya tota la xarxa per la qual circulen els serveis de Rodalies de Catalunya està electrificada, contribuint decisivament a un aire més net a les ciutats i a la descarbonització del consum donant una aportació substantiva a la Sostenibilitat del territori una assignatura molt important a tota la Unió Europea.

 

Concretament a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’estalvi de costos externs és de 146,9M€. En hora punta, cada tren del servei de rodalia de Barcelona representa reduir la presència de més de 660 cotxes a la carretera. Aquest volum es tradueix en el fet que cada trajecte en tren suposa evitar 3 quilòmetres d’autovies congestionades, una situació habitual a les entrades a les grans ciutats en els períodes d’hora punta. 

 

Equivalència servei de rodalia  de Barcelona i transport particular

CostosExterns 1

Per origen del cost, el primer lloc l’ocupen també els estalvis per Canvi Climàtic, amb 55,4M€, seguits dels relatius a la contaminació local, amb 35,9M€. Els accidents (33,5 M€), soroll (9,6M€) i altres impactes (12,5M€) tanquen la llista barcelonesa d’estalvis per disminució de Costos Externs.

 

Per posar un exemple, el trajecte en tren Barcelona-Mataró equival a no emetre més 5 quilograms de diòxid de carboni a l’atmosfera. No emetre 18,27 gram de d’òxid de nitrogen que poden provocar malalties respiratòries i evitar l’emissió d’1,32 grams de partícules en suspensió. Per pal·liar aquestes dades, farien falta 119 arbres per absorbir el CO2 emès pel cotxe.

 

El web rodaliesdecatalunya.cat incorpora al seu portal online una calculadora de la petjada ambiental que suposa el desplaçament en tren respecte a altres mitjans de transport.

CostosExterns 2 

Cal destacar que per primer cop a la sèrie històrica d’aquests estudis, tant a Madrid com a Barcelona, els estalvis derivats de la mínima emissió per part de Renfe d’emissions locals nocives (NOX, petites partícules, ozó, etc.) passen a ocupar el segon lloc del rànquing de costos estalviats pel seu origen, desplaçant als accidents. I són càlculs conservadors, previs a la recent consideració dels gasos derivats dels trànsit com cancerígens per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

L’estalvi de Renfe a tota Espanya

Renfe va transportar el darrer any 465,2 milions de viatgers i 20,8 milions de tones de mercaderies el 2017 que, segons aquesta hipòtesi de substitució modal utilitzada per analitzar els costos externs que produeix el sector del transport, haurien requerit 348 milions de circulacions d’automòbils, 4 milions de circulacions de camió i el vol de prop de 104.500 avions.

 

Les externalitats produïdes pels serveis ferroviaris de Renfe van ser entre quatre i cinc vegades menors que les generades per la resta de mitjans de transport. Ascendeixen a uns 479 milions d’euros, mentre que la resta de transports alternatius hauria generat uns costos externs de més de 2.230 milions d’euros pel mateix volum de transport. De la diferència entre tots dos escenaris s’obté el valor monetari estalviat en termes de sostenibilitat que l’activitat de Renfe va generar el passat any per valor 1.751 milions.

 

La contribució a l’estalvi de costos externs es troba encapçalat pels serveis d’Alta Velocitat – Llarga Distància (750 milions d’euros) i serveis de Rodalies (541 milions), seguits dels serveis de mercaderies (304 milions) i de serveis regionals (156 milions).

 

Pel que fa a l’origen d’aquests estalvis, els diferents serveis de Renfe  han evitat en concepte de canvi climàtic 858 milions d’euros; d’accidents en 648 milions d'euros; de congestió urbana, 193 milions (serveis de rodalia); i a la resta de components 52 milions d’euros (efectes urbans, soroll, efectes sobre el paisatge i la natura, ocupació i fragmentació del sòl o altres efectes induïts).

 

Respecte a l’estalvi per Canvi Climàtic, cal destacar que a partir de 2.019 l’aportació de l’empresa ferroviària serà molt superior a l’actual, ja que, a partir de gener d’aquest any, tota l’energia elèctrica que mou els trens de Renfe serà renovable, i amb certificats que garanteixen el seu origen. A partir de 2.019, l’emissió de Gasos d’efecte hivernacle procedents de l’energia elèctrica consumida per Renfe serà igual a zero, serà nul·la i la seva aportació per estalvi de costos en aquest àmbit, com a mínim, es doblarà.

 

Són les dades de l’estudi anual de l’estalvi de costos externs, estalvi de petjada de carboni i estalvi consum energètic realitzat pels serveis de Renfe d’acord amb la metodologia continguda a l’estudi “Costos Externs del Transport a Europa” (CeDelft el novembre de 2011)1.. La principal aportació d’aquest estudi és demostrar amb procediments de mida estandarditzats i científicament acceptats a la Unió Europea, que el ferrocarril és el mitjà de transport que genera menys costos externs, especialment comprar amb altres mitjans dependents dels hidrocarburs.

Aquesta anàlisi es realitza mitjançant la següent hipòtesi de substitució modal dels serveis realitzats per les diferents àrees de Renfe, avalada pel Departament d'Economia del Transport de la Universitat de Leeds:

 CostosExterns 3

• A l’àrea metropolitana de Barcelona, l’estalvi és de 146,9M€ i en concret els estalvis per canvi climàtic 55,4M€